[ที่ (กนผ.) ๒๔ /๒๕๖๑] ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงาน การควบคุมภายใน (ตามแบบ ปย. ๒)
กองนโยบายและแผน