แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้รับบริการกองนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)
แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้รับบริการกองนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการรายงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการรายงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
ชม-ชิม-ช้อป โครงการ U2T for BCG 2023
ชม-ชิม-ช้อป โครงการ U2T for BCG 2023
โครงการอบรมประชุมชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกรอบตำแหน่ง จำนวนตำแหน่งและการประเมินค่างาน ระดับชำนาญการ (หัวหน้างาน) ของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับต้น
โครงการอบรมประชุมชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกรอบตำแหน่ง จำนวนตำแหน่งและการประเมินค่างาน ระดับชำนาญการ (หัวหน้างาน) ของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับต้น
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานมหาวิทยาลัย อาทิเช่น จำนวนหลักสูตร จำนวนนักศึกษา จำนวนบุคลากร ฯลฯ

แผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ระดับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ระดับมหาวิทยาลัย

นางสาวไพรินทร์ เดชะ

นางสาวไพรินทร์ เดชะ

รักษาการในตําแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

📞 089-638-0623

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการกองนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่…

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน…

สารสนเทศประจำปี

กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน…

🎉🎉 จบไปแล้วกับสารพันความรู้และกิจกรรมแน่น ๆ ในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการรายงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการรายงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

วันที่ 4 เมษายน 2566 กองนโยบายและแผนได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการรายงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์…

ชม-ชิม-ช้อป โครงการ U2T for BCG 2023

ชม-ชิม-ช้อป โครงการ U2T for…

24 – 26 มีนาคม 2566ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ จ.เพชรบูรณ์

โครงการตามยุทธศาสตร์

  • All Post
  • ปีงบประมาณ 2565
โครงการ ส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยการพัฒนามาตรฐานการผลิตขั้นต้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ 3 ตำบล สามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ ส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยการพัฒนามาตรฐานการผลิตขั้นต้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ 3…

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรบ้านวังแดงใต้ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรบ้านวังแดงใต้ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร     รหัสกิจกรรม…

โครงการ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก หมู่ ๗ ตำบลบ้านโสก…

โครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนบ้านวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนบ้านวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร…

โครงการ การสร้างคุณค่าและเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์อะโวคาโด ศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ การสร้างคุณค่าและเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์อะโวคาโด ศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์     รหัสกิจกรรม…

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร    …

โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคีของคนในชาติ บ้านวังร่อง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ ส่งเสริมความรัก สามัคคีของคนในชาติ บ้านวังร่อง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์…

โครงการ การพัฒนาระบบการจัดการกิจกรรมกีฬา นันทนาการและทักษะอาชีพในชุมชน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ การพัฒนาระบบการจัดการกิจกรรมกีฬา นันทนาการและทักษะอาชีพในชุมชน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก…

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนบ้านยางสามต้น โดยใช้บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ ส่งเสริมความรักสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนบ้านยางสามต้น โดยใช้บวร (บ้าน…

เอกสารเผยแพร่

Title

แบบฟอร์มดาวน์โหลด