กลยุทธ์

กองนโยบายและแผนกำหนดกลยุทธ์การวางแผนไว้ 4 ประการ คือ
  กลยุทธ์ที่ 1 จัดระบบฐานข้อมูลงบประมาณ และการวางแผน ที่มีประสิทธิภาพ และประสานงานได้ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
  กลยุทธ์ที่ 2 จัดระบบการวางแผน วิเคราะห์ กำกับ ติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
  กลยุทธ์ที่ 3 จัดระบบสารสนเทศบริการข้อมูล การประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการดำเนินงานของกองนโยบายและแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วรวมถึงดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือระหว่างประเทศ
  กลยุทธ์ที่ 4 จัดทำผังแม่บทและออกแบบก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องตามแบบวิศวกรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุด