กิจกรรม

ประชุมทบทวนตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมทบทวนตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

📍 วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี พร้อมทั้งคุณไพรินทร์ เดชะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรงานวิเคราะห์แผนงบประมาณและยุทธศาสตร์ ✨✨💢 ได้จัดประชุมทบทวนตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง จากทุกหน่วยงานเข้าร่วม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประชุมทบทวนตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร

📍 23 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี และคุณไพรินทร์ เดชะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์แผนฯ ✨✨ 💢 ได้ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมอินผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร Read More »

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปีของกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

📍 25 ธันวาคม 2566 กองนโยบายและแผน โดยคุณไพรินทร์ เดชะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน ✨✨ 💢 ได้จัดประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปีของกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปีของกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

ประชุมชี้แจงนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติราชการรายปีของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

📍 วันนี้ 22 ธันวาคม 2566 กองนโยบายและแผน โดยงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ร่วมกับสำนักงานอธิการบดี🌈 ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติราชการรายปีของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี🦋 โดยมีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วม 60 คน

ประชุมชี้แจงนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติราชการรายปีของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Read More »

รับรองการตรวจเยี่ยมจาก นางสาวสกุลรัตน์ ตาละโสภณ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ ด้านสังคม 2/2 สำนักงบประมาณ และคณะ

รับรองการตรวจเยี่ยมจาก นางสาวสกุลรัตน์ ตาละโสภณ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ ด้านสังคม 2/2 สำนักงบประมาณ และคณะ

🌀เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และทีมงานกองนโยบายและแผน ✨✨ 🦋 ได้รับรองการตรวจเยี่ยมจาก นางสาวสกุลรัตน์ ตาละโสภณ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ ด้านสังคม 2/2 สำนักงบประมาณ และคณะ 👉 ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน งบลงทุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566

รับรองการตรวจเยี่ยมจาก นางสาวสกุลรัตน์ ตาละโสภณ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ ด้านสังคม 2/2 สำนักงบประมาณ และคณะ Read More »

สำนักงบประมาณได้มอบนโยบายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง

สำนักงบประมาณได้มอบนโยบายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง

🎯วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร และทีมงานจากกองนโยบายและแผน 📍เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุม ท.410 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) และร่วมประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมอินทผาลัม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์✨✨ 💟 โดยสำนักงบประมาณได้มอบนโยบายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง มีประเด็นดังนี้👉 ชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำ (ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณฯ เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรฯ ในขั้นกรรมาธิการ👉 ชี้แจงแนวทางการจัดข้อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงบประมาณได้มอบนโยบายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)

ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)

🌀 ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 📍ระหว่าง 24-25 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) Read More »

ชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

📍 วันนี้ (12 ตุลาคม 2566) กองนโยบายและแผน โดยงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 🌈 ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 🦋 โดยมีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วม 80 คน

ชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Read More »

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

🦋 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 กองนโยบายและแผน 🌈 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง และ (ร่าง) แผนการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 📍โดยมีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 11 หน่วยงาน

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 29 กันยายน 2566 กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีอาจารย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดทำแผนงานเข้าร่วมประชุมดังกล่าวทั้ง 11 หน่วยงาน

ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Read More »