บุคลากร

บุคลากร

member

นางสาวไพรินทร์ เดชะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
7606

งานบริหารและธุรการ

member

นางสาวอำภาพร นาคเพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

umpaporn.n@pcru.ac.th
✆ 1112

member

นางสาวเนตรนพิศ ศรีบุปผา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

natnaphit.s@pcru.ac.th
7614

member

นางสุวรรณี พุฒตรง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

suvannee.p@pcru.ac.th
7614

งานวิเคราะห์แผน งบประมาณ และยุทธศาสตร์

member

นางสาวไพรินทร์ เดชะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

✉  phairin.d@pcru.ac.th
7606

member

นายสัพพัญญู ปิ่นพิทักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

✉  suppanyu.p@pcru.ac.th
7617

member

นางสาวศิรินภา จั๋นโปแว่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

sirinapa.j@pcru.ac.th
1145

member

นายพงษ์ศิริ เกษดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

✉  pongsiri.k@pcru.ac.th
7618

member

นายศุภณัฐ วิสุงเร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

✉  supanut@pcru.ac.th
7605

member

สุภัทฉรี พรมมี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

supatcharee.phrommi@pcru.ac.th
1145

งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง

member

นางสาวนงเยาว์ บุณยรัตพันธุ์

วิศวกร

✉  nongyaw.b@pcru.ac.th
7712

member

นายชาตรี บุญจันทร์

วิศวกร

✉  chatree.b@pcru.ac.th
7615

member

นายธนาวุฒิ คงอุดมธนกร

สถาปนิก

✉  thanawut.kon@pcru.ac.th
7712

งานวิเทศสัมพันธ์และสถาบันภาษา

member

นางสาวปาริชาติ ยศปาน

นักวิเทศสัมพันธ์

✉  parichat.y@pcru.ac.th
7600

member

นางสาวอรพนิตา จรัสธนวรพัฒน์

เจ้าหน้าที่จัดอบรมและทดสอบทางภาษา

8533

member

นางสาวปรพรรณ พวงพุฒิ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

✉  porapan.pou@pcru.ac.th
8533

member

นายธนากร จันคะณา

เจ้าหน้าที่เทคนิค

8534

งานประกันคุณภาพและการประเมิน

member

นางสาวสุจิตรา จุ้ยวอน

นักวิชาการศึกษา

✉  sujittar.j@pcru.ac.th
7607

member

นางอาทิตยา ฉิมมา

นักวิชาการศึกษา

✉  atittaya.c@pcru.ac.th
1113

member

นางสาวกัญญ์ชุลี เยาวพินด์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

✉  kanchulee.y@pcru.ac.th
7603

member

นางสาวอารีรัตน์ ใจหนัก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

✉  areerut.j@pcru.ac.th
7616