ประวัติกองนโยบายและแผน

        กองนโยบายและแผน เดิมมีฐานะเป็นแผนกแผนงานและประเมินผล วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ได้รับการยกฐานะตาม พ.ร.บ. ให้สามารถผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี และได้มีการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูใหม่ แผนกแผนงานและประเมินผล ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสำนักวางแผนและพัฒนา มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล และฝ่ายสถิติข้อมูลและประมวลผล ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายวิจัยสถาบัน ฝ่ายติดตามและประเมินผล และฝ่ายเลขานุการ

        ในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก. ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 ทำให้สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยตั้งใหม่ ตามกฏกระทรวง เรื่องการแต่งตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 44 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2548 เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก. ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 10 หน่วยงานด้วยกัน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่

 1. สำนักงานอธิการบดี
 2. คณะครุศาสตร์
 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 5. คณะวิทยาการจัดการ
 6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 7. สถาบันวิจัยและพัฒนา
 8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

       ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.2549 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 29 เล่ม 123 ตอนที่ 62 ง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2549 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2549 ได้ออกประกาศให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 3 กอง คือ

 1. กองกลาง
 2. กองนโยบายและแผน
 3. กองพัฒนานักศึกษา

        ตามประกาศดังกล่าว กองนโยบายและแผน จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกอง 1 ใน 3 กองของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กองนโยบายและแผน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีวางแผนและนโยบาย และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานวางแผน เพื่อกำหนดทิศทางที่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของมหาวิทยาลัย และทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างระบบสารสนเทศในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงการวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ติดตามและประเมินผล จัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเสนอแนะให้ข้อมูลในกรณีต่างๆ แก่คณะผู้บริหาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม ซึ่งนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นหัวใจของการวางแผนและพัฒนา ตลอดจนมีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อการเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้สามารถพัฒนางานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายได้ ดังนั้นกองนโยบายและแผน จึงเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานโดยรวมของมหาวิทยาลัย