ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

วางแผนให้ก้าวหน้า เพื่อการพัฒนาที่ก้าวไกล

 วิสัยทัศน์

กองนโยบายและแผน มุ่งมั่นในการวิเคราะห์แผน บริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลพัฒนางานวิจัยสถาบันและสารสนเทศให้ทันสมัยเน้นการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยฯให้ก้าวหน้า

 พันธกิจ

พันธกิจข้อที่ 1 ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เป้าประสงค์ตามพันธกิจข้อที่ 1 1. มีเครือข่ายข้อมูลและการวางแผนในทุกคณะ สถาบัน และสำนัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2. มีหน่วยงานประสานข้อมูลในกองนโยบายและแผน ที่มีคุณภาพ

พันธกิจข้อที่ 2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป้าประสงค์ตามพันธกิจข้อที่ 2 1. มีแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่จัดทำขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯในด้านต่าง ๆ เช่น แผนการเงิน แผนบุคลากร ฯลฯ 3. มีแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยฯ

พันธกิจข้อที่ 3 จัดทำการวิเคราะห์แผนและงบประมาณ เป้าประสงค์ตามพันธกิจข้อที่ 3 1. จัดทำแผนการวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะนโยบายและแผนการจัดการศึกษา แผนการผลิตและพัฒนากำลังคน แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 2. มีแผนการวิเคราะห์และนำเสนอโครงการและงบประมาณรายรับรายจ่าย และการจัดสรรงบประมาณ

พันธกิจข้อที่ 4 ดำเนินการการศึกษา วิจัยสถาบันและสารสนเทศ เป้าประสงค์ตามพันธกิจข้อที่ 4 1. มีระบบสารสนเทศบริการข้อมูลแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 2. มีการจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

พันธกิจข้อที่ 5 รายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ เป้าประสงค์ตามพันธกิจข้อที่ 5 1. มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านเอกสาร และ IT

พันธกิจข้อที่ 6 ดำเนินการตามผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง เป้าประสงค์ตามพันธกิจข้อที่ 6 1. มีการวางแผนเกี่ยวกับวิศวกรรมต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า และการออกแบบวางแผนผังและตกแต่างอาคารให้ถูกต้องตามแบบ