ภาระงาน

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
 2. ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน
 4. ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุของหน่วยงาน
 5. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และจัดทำรายงานประจำปีของหน่วยงาน
 6. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และของรัฐบาล และวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับคณะ/สำนักและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งประสานงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 7. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย เป้าหมาย ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
 8. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย โครงการ /แผนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และเนินการเกี่ยวกับการขอจัดตั้ง การอนุมัติ ตั้ง ยุบ รวม และเลิก คณะ สาขาวิชาหรือแบ่งส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในมหาวิทยาลัย
 9. ศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับการขยายตัวและแนวโน้มทางด้านงบประมาณ รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อเสนอแนะและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณประจำปีให้แก่มหาวิทยาลัย
 10. ประสานงานเกี่ยวกับการจัดการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ/แผนงาน ร่วมของมหาวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือ
 11. จัดเก็บ รวบรวม จัดทำข้อมูลสถิติและมาตรฐานทางสถิติ และให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางสถิติแก่ส่วนราชการ องค์กรและเอกชน
 12. จัดทำระบบข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา บุคลากร อุปกรณ์ อาคารสถานที่ หลักสูตรการศึกษาและงบประมาณ
 13. ดำเนินการและประสานงานการจัดวางระบบวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ และดำเนินการวิจัยสถาบัน
 14. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เป็นแผนแม่บทในการผลิตบัณฑิต การพัฒนาอาจารย์ การส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนอาจารย์ตลอดจนการแสวงหาทุน การศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และวิจัยจากในและต่างประเทศ
 15. ติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการการศึกษาระดับอุดมศึกษา และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
 16. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำผังแม่บทการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ
 17. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อจัดทำโครงการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งพัฒนาระบบงบประมาณแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบาย นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 18. ดำเนินการงานวิเทศสัมพันธ์
 19. ดำเนินการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน
 20. ดำเนินการตรวจสอบคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.)
 21. ประสานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกับ ก.พ.ร.
 22. ดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน
 23. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และจัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย
 24. ดำเนินงานพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
 25. ส่งเสริมและประสานงานการดำเนินงานประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 26. คุณภาพของมหาวิทยาลัย
 27. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย