งบประมาณ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2 / 2566 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 Read More »