ตัวชี้วัด

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แนวทางการเก็บข้อมูลและการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แนวทางการเก็บข้อมูลและการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) Read More »

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แนวทางการเก็บข้อมูลและการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด แนวทางการเก็บข้อมูลและการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) Read More »