สำนักงานอธิการบดี

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) Read More »

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560–2579)

มหาวิทยาลัยราชภัฏน้อมนำาพระราโชบายด้านการศึกษาในการเป็น สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ขึ้น ต่อมาได้มี การทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยการมีส่วนร่วมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น อยู่บนฐานความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) จึงจัดทำาคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้การดำาเนิน การของมหาวิทยาลัยราชภัฏตรงตามเจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์ บนพื้นฐานศักยภาพและบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยนำาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมายของยุทธศาสตร์ คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด โครงการหลัก คำาสำาคัญ (Keyword) หลักการและแนวทางการดำาเนินการ และคำาอธิบายตัวชี้วัด ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ขอบพระคุณ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และทีมงานที่ให้ความเมตตา แนะนำา

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560–2579) Read More »

รายงานผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

update 7 เมษายน 2566 1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2. ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

รายงานผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Read More »

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) Read More »

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) Read More »

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) Read More »