บริหารความเสี่ยง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

🦋 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 กองนโยบายและแผน 🌈 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง และ (ร่าง) แผนการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 📍โดยมีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 11 หน่วยงาน

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 กองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อให้ตัวแทนหน่วยงาน ร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก อาจารย์ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของคณะสำนักและสถาบัน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2565 Read More »