อภิปรายและวิเคราะห์การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

บุคลากรกองนโยบายและแผน ได้ร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2566 โดยบรรยากาศในการอภิปราย และการสรุปผลกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนจะนำผลสรุปจากกิจกรรมดังกล่าว เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่อไป

อภิปรายและวิเคราะห์การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Read More »