อบรมเชิงปฏิบัติการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

PCRU NEWS : กองนโยบายและแผน มรภ.เพชรบูรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสีทอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี กองนโยบายและแผน มรภ.เพชรบูรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาประเทศ ไปจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้ และมีทักษะด้านการจัดทำโครงการ อีกทั้งเป็นการบูรณาการการจัดทำข้อเสนอโครงการระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย กับส่วนราชการ หรือองค์กรภาคีเครือข่ายภายนอก พร้อมเป็นการสร้างการรับรู้ การดำเนินงานด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ที่สามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประในประเด็นต่างๆ ได้ www.pcru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ #50ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 Read More »

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง

ขอเชิญบุคลากร ผู้ร่วมลงทะเบียนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง ในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2566ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารสำนักงานอธิการบดี  โดยกิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์ คณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณเศรษฐภูมิ บัวทองและคณะ  ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วยนะคะ 

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง Read More »