แผนปฏิบัติราชการ

ประชุมทบทวนตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมทบทวนตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

📍 วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี พร้อมทั้งคุณไพรินทร์ เดชะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรงานวิเคราะห์แผนงบประมาณและยุทธศาสตร์ ✨✨💢 ได้จัดประชุมทบทวนตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง จากทุกหน่วยงานเข้าร่วม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประชุมทบทวนตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปีของกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

📍 25 ธันวาคม 2566 กองนโยบายและแผน โดยคุณไพรินทร์ เดชะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน ✨✨ 💢 ได้จัดประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปีของกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปีของกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 29 กันยายน 2566 กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีอาจารย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดทำแผนงานเข้าร่วมประชุมดังกล่าวทั้ง 11 หน่วยงาน

ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ Read More »

โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 กองนโยบายและแผนได้จัดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีนางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »