นางสาวไพรินทร์ เดชะ

นางสาวไพรินทร์ เดชะ

รักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน