ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560–2579)

Download
Download is available until [expire_date]
  • Version 11.09.2561
  • Download 95
  • File Size 23.20 MB
  • File Count 1
  • Create Date 16/12/2022
  • Last Updated 29/03/2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏน้อมนำาพระราโชบายด้านการศึกษาในการเป็น
สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ขึ้น ต่อมาได้มี
การทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560 - 2579) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยการมีส่วนร่วมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น อยู่บนฐานความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) จึงจัดทำาคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้การดำาเนิน
การของมหาวิทยาลัยราชภัฏตรงตามเจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์
บนพื้นฐานศักยภาพและบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยนำาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
โครงการหลัก คำาสำาคัญ (Keyword) หลักการและแนวทางการดำาเนินการ
และคำาอธิบายตัวชี้วัด

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ขอบพระคุณ
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และทีมงานที่ให้ความเมตตา แนะนำา
และให้กำาลังใจในการจัดทำายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็น
ประโยชน์และเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศและประชาชนสืบไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *