ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2565

🎏 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 กองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2565
🏫 ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
✍️ เพื่อให้ตัวแทนหน่วยงาน ร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก อาจารย์ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของคณะสำนักและสถาบัน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 🎯

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress