ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 กองนโยบายและแผน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความสอดคล้องของแต่ละประเด็นการพัฒนาประเทศ จัดทำข้อเสนอโครงการและขอสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน ของคณะ/สำนัก เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน 50 คน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *