การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผล ตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)

กองนโยบายและแผน ได้จัดโครงการการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผล ตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)

ในระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Google Meet เพื่อเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566

โดยมี อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 12 โครงการ

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *