ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

🎏 วันที่ 29 กันยายน 2566 กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

💟 โดยมีอาจารย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดทำแผนงานเข้าร่วมประชุมดังกล่าวทั้ง 11 หน่วยงาน

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *