ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

🦋 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 กองนโยบายและแผน

🌈 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง และ (ร่าง) แผนการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

📍โดยมีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 11 หน่วยงาน

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *