ประชุมทบทวนตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

📍 วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี พร้อมทั้งคุณไพรินทร์ เดชะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรงานวิเคราะห์แผนงบประมาณและยุทธศาสตร์ ✨✨
💢 ได้จัดประชุมทบทวนตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง จากทุกหน่วยงานเข้าร่วม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *