ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

PCRU NEWS : กองนโยบายและแผน มรภ.เพชรบูรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

👉 วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสีทอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี กองนโยบายและแผน มรภ.เพชรบูรณ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาประเทศ ไปจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้ และมีทักษะด้านการจัดทำโครงการ อีกทั้งเป็นการบูรณาการการจัดทำข้อเสนอโครงการระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย กับส่วนราชการ หรือองค์กรภาคีเครือข่ายภายนอก พร้อมเป็นการสร้างการรับรู้ การดำเนินงานด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ที่สามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประในประเด็นต่างๆ ได้

👉www.pcru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#50ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

https://www.facebook.com/50yearpcru

**********************

เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี /ข่าว/ภาพ

21 กรกฎาคม 2566

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *