ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปีของกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

📍 25 ธันวาคม 2566 กองนโยบายและแผน โดยคุณไพรินทร์ เดชะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน ✨✨

💢 ได้จัดประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปีของกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *