สำนักงบประมาณได้มอบนโยบายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง

🎯วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร และทีมงานจากกองนโยบายและแผน

📍เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุม ท.410 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) และร่วมประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมอินทผาลัม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์✨✨

💟 โดยสำนักงบประมาณได้มอบนโยบายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง มีประเด็นดังนี้
👉 ชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำ (ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณฯ เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรฯ ในขั้นกรรมาธิการ
👉 ชี้แจงแนวทางการจัดข้อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *