อภิปรายและวิเคราะห์การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

📍บุคลากรกองนโยบายและแผน ได้ร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

🎏 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2566 โดยบรรยากาศในการอภิปราย และการสรุปผลกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น บรรลุตามวัตถุประสงค์

💟 ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนจะนำผลสรุปจากกิจกรรมดังกล่าว เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่อไป

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *