โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 กองนโยบายและแผนได้จัดโครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

📍โดยมีนางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *