โครงการอบรมประชุมชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกรอบตำแหน่ง จำนวนตำแหน่งและการประเมินค่างาน ระดับชำนาญการ (หัวหน้างาน) ของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับต้น

⏰เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวไพรินทร์ เดชะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมทั้งบุคลากรกองนโยบายและแผน
เข้าร่วมโครงการอบรมประชุมชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกรอบตำแหน่ง จำนวนตำแหน่งและการประเมินค่างาน ระดับชำนาญการ (หัวหน้างาน) ของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับต้น

🏢ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ

📖 โดยได้รับเกียรติจาก คุณจุฑาพร เทพพัตรา จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้

📷 งานประชาสัมพันธ์

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *