โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง

🎉🎉 จบไปแล้วกับสารพันความรู้และกิจกรรมแน่น ๆ ในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา กับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง

📍 ขอขอบคุณวิทยากร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณเศรษฐภูมิ บัวทองและคณะ ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดี ผศ.ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ประสานงานและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของเรา

🔖 กองนโยบายและแผนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการฯ นี้ จะสร้างแรงบันดาลใจ และมอบองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้ทุกท่านสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคม ชุมชน ต่อไปในอนาคต

🙏 อย่างไรก็ตาม ต้องขออภัยสำหรับข้อผิดพลาดใด ๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้น ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ 💟