โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการรายงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

📣📣 วันที่ 4 เมษายน 2566 กองนโยบายและแผนได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการรายงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

📍ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 105 และ IT106 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราขภัฏเพชรบูรณ์

📈 เพื่อให้หน่วยงานและผู้รับผิดชอบเรียนรู้ระบบดังกล่าวก่อนการรายงานผล

🎏โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ทั้งนี้ มีคณะผู้จัดทำระบบ สำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยบุคลากร และผู้รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการ 70 คน

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *