ขอเชิญบุคลากรที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการรายงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 4 เมษายน 2566

ขอเชิญบุคลากรที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการรายงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม IT105 และ IT106 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เวลา 08.30 – 16.30 น

ช่องทาง online

MS Teams meeting :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *