แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการกองนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการกองนโยบายและแผน (ระหว่างเดือนมกราคม 2566 – พฤษภาคม 2566)
เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการให้บริการ จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *