(ที่ ๑๐๔/๒๕๖๑) เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ
กองนโยบายและแผน