โครงการตามยุทธศาสตร์

  • ทั้งหมด
  • ปีงบประมาณ 2565
โครงการ ส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยการพัฒนามาตรฐานการผลิตขั้นต้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ 3 ตำบล สามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

25/04/2023/

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ ส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยการพัฒนามาตรฐานการผลิตขั้นต้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ 3 ตำบล สามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร     รหัสกิจกรรม ๖๕-๑๐๓-๔๑๑-๐๑-๐๒    ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว   …

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรบ้านวังแดงใต้ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

25/04/2023/

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรบ้านวังแดงใต้ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร     รหัสกิจกรรม ๖๕-๑๐๓-๔๑๑-๐๓-๐๒    ผู้รับผิดชอบโครงการ นายยศวรรธน์  จันทนา    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์           ประเภทโครงการ เป้าหมายการพัฒนา 2.…

โครงการ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

24/04/2023/

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก หมู่ ๗ ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์     รหัสกิจกรรม ๖๕-๑๐๓-๔๑๑-๐๑-๐๑    ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์…

โครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนบ้านวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

24/04/2023/

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนบ้านวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร     รหัสกิจกรรม ๖๕-๑๐๕-๔๑๑-๐๑-๐๒    ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์           ประเภทโครงการ…

โครงการ การสร้างคุณค่าและเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์อะโวคาโด ศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

24/04/2023/

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ การสร้างคุณค่าและเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์อะโวคาโด ศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์     รหัสกิจกรรม ๖๕-๑๐๕-๔๑๑-๐๑-๐๑    ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์           ประเภทโครงการ เป้าหมายการพัฒนา 2.…

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

24/04/2023/

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร     รหัสกิจกรรม ๖๕-๑๐๔-๔๑๑-๐๑-๐๒    ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ สนใจ    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์           ประเภทโครงการ…

โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคีของคนในชาติ บ้านวังร่อง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

24/04/2023/

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ ส่งเสริมความรัก สามัคคีของคนในชาติ บ้านวังร่อง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์     รหัสกิจกรรม ๖๕-๑๐๔-๔๑๑-๐๑-๐๑    ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ อานี    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์          …

โครงการ การพัฒนาระบบการจัดการกิจกรรมกีฬา นันทนาการและทักษะอาชีพในชุมชน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

20/04/2023/

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ การพัฒนาระบบการจัดการกิจกรรมกีฬา นันทนาการและทักษะอาชีพในชุมชน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์     รหัสกิจกรรม 65-102-411-01-02    ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์วิชญาพร อ่อนปุย    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประเภทโครงการ…

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนบ้านยางสามต้น โดยใช้บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)

20/04/2023/

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ ส่งเสริมความรักสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนบ้านยางสามต้น โดยใช้บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)     รหัสกิจกรรม 65-102-411-01-01    ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แขก บุญมาทัน    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์…