โครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนบ้านวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน

1. โครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนบ้านวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

    รหัสกิจกรรม ๖๕-๑๐๕-๔๑๑-๐๑-๐๒
    ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา
    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

          ประเภทโครงการ

 • โครงการพัฒนา
 • โครงการวิจัย
 • โครงการอบรม/บริการวิชาการ
 • กิจกรรมสัมพันธ์

เป้าหมายการพัฒนา

 • โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ
 • โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม
 • โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
 • โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา
 • โครงการผลิตและพัฒนาครู
 • โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

2. พื้นที่ดำเนินโครงการ
    บ้านวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

3. ปัญหาของพื้นที่
พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ตำบลวังทับไทร จะเป็นดินลูกรังเหมาะกับการทำสวนผลไม้คือ มะม่วง และมะปราง        ( มะยงชิดพันธุ์ไข่ไก่) ซึ่งสามารถจัดทำ เป็นผลผลิตทางด้านการเกษตรให้กับชาวสวนตำบลวังทับไทร และพื้นที่ตำบลใกล้เคียงได้อย่างดี เพราะ นอกจากจะมีการจัดจำหน่ายผลผลิตดังกล่าวไปยังจังหวัดต่าง ๆ แล้ว ยังได้มีการจัดส่งออกต่างประเทศเป็นการนำรายได้เข้าสู่จังหวัดพิจิตร สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรควรต้องไขว่คว้าและช่วยเหลือตนเองในช่วงที่ผลผลิตมะม่วง-มะยงชิด ออกพร้อมๆกันในหลายจังหวัด นั่นก็คือการไลฟ์สดจากสวนของเกษตรกรโดยตรง เพื่อขายตรง-ส่งตรง ถึงมือผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เป็นการตลาดของชาวสวนเอง และสามารถกำหนดราคาของตนเองได้อีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาชาวสวนมะม่วง-มะยงชิดของ จ.พิจิตร ก็ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่กว้างไกล เพื่อความอยู่รอด ชาวสวนควรใส่ใจข้อมูลรอบด้านให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อาศัยแค่ฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเหมือนในอดีตแต่เพียงอย่างเดียวคงจะไม่ได้แล้ว ควรปรับตัวเรียนรู้สภาพการเปลี่ยนแปลงของภาวะอากาศ โดยจดบันทึกข้อมูลสภาพภูมิอากาศภายในสวนของตนเองให้ละเอียด เพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนการผลิต ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้เหมาะสมที่สุด เพื่อช่วยลดความสูญเสียของผลผลิต และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้นตามที่ต้องการเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนการผลิต ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้เหมาะสมที่สุด

4. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย
   สมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

5. นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในโครงการ   
    –

 6. วิธีการดำเนินงาน
     6.1 กิจกรรมสำรวจความต้องการกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย
           ศึกษาข้อมูลบริบทเบื้องต้นของชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินการจากสารสนเทศต่างๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร

  6.2 กิจกรรมการพัฒนาแปรรูปสินค้าและกระบวนการการยกระดับรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

         1. กระบวนการการแปรรูป และการผลิตมะยงชิด

         2.  อบบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับรายได้ครัวเรือน

6.3 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มเกษตรกรบ้านวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

      การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูป

7. ผลการดำเนินงาน

   7.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม

ตัวชี้วัดหน่วยนับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค.64)ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.65)ไตรมาส 3 (เม.ย. – มิ.ย. 65)ไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย. 65)
แผนผลแผนผลแผนผลแผนผล
เชิงปริมาณ 1) ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่จากการแปรรูปมะยงชิด     2) ช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูป    ผลิต ภัณฑ์       แห่ง      1) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ      ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์   1) ฝึกอบรมอบรมช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการขาย    1) ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่จากการแปรรูปมะยงชิด     1) ได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์  
เชิงคุณภาพ 1. รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10     2) ดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน (GVH) จากครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ    รายได้           ระดับ          1) รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10     2) ดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชน (GVH) จากครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ    1) รายได้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (เทียบกับก่อนดำเนินโครงการ   2) ความสุขมวลรวมชุมชน (GVH) อยู่ในระดับ “อยู่เย็นเป็นสุข”

8. ผลการดำเนินงานของโครงการ
    8.1 ผลผลิต (output)

   1. กลุ่มเกษตรกรบ้านวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
   2. กลุ่มเกษตรกรบ้านวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตรมีรายได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
   3. เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปให้กับกลุ่มเกษตรกร

    8.2 ผลลัพธ์ (Output)
          1. รายได้ของครัวเรือนในชุมชนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
          2. ความสุขมวลรวมชุมชน (GVH) ในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ “อยู่เย็นเป็นสุข”

    8.3 ผลกระทบ (Impact)
   ชุมชนบ้านวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปสร้างอาชีพเพื่อความยั่งยืน และสร้างรายได้  ให้กับครอบครัว

    8.4 การประเมินผล

 • บรรลุ ร้อยละ 100
 • ไม่บรรลุ
 • ไม่สามารถประเมินผลได้

9. วิธีที่ใช้ในการประเมิน
    1. แบบประเมินความสุขมวลรวมชุมชน (GVH)ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
    2. แบบสำรวจรายได้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ

10. ปัญหาและอุปสรรค
      –

11. ข้อเสนอแนะ
      –

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *