ปีงบประมาณ 2565

โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565

โครงการ ส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยการพัฒนามาตรฐานการผลิตขั้นต้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ 3 ตำบล สามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ ส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยการพัฒนามาตรฐานการผลิตขั้นต้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ 3 ตำบล สามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร     รหัสกิจกรรม ๖๕-๑๐๓-๔๑๑-๐๑-๐๒    ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์           ประเภทโครงการ เป้าหมายการพัฒนา 2. พื้นที่ดำเนินโครงการ    นาแปลงใหญ่ หมู่ 3 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 3. ปัญหาของพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ม.๓ ต.สามง่าม เป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มการผลิตข้าวในพื้นที่ โดยมีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 40 ครัวเรือน มีพื้นที่โดยรวมประมาณเกือบ 400 ไร่ โดยในกลุ่มนาแปลงใหญ่จะมีทั้งกลุ่มปลูกข้าวโดยใช้สารเคมีทั่วไป และกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ซึ่งมีประมาณ 16 ครัวเรือน พื้นที่รวมประมาณ 250 ไร่ โดยบางรายอาจอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน ในด้านการผลิตข้าวของกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์จะผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพต่าง ๆ ไว้ใช้เอง […]

โครงการ ส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยการพัฒนามาตรฐานการผลิตขั้นต้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ 3 ตำบล สามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร Read More »

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรบ้านวังแดงใต้ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรบ้านวังแดงใต้ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร     รหัสกิจกรรม ๖๕-๑๐๓-๔๑๑-๐๓-๐๒    ผู้รับผิดชอบโครงการ นายยศวรรธน์  จันทนา    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์           ประเภทโครงการ เป้าหมายการพัฒนา 2. พื้นที่ดำเนินโครงการ    หมู่ 2 บ้านวังแดงใต้ ตำบลเขาทราบ อำเภอทับคล้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3. ปัญหาของพื้นที่  การแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร เป็นพันธกิจหลักที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการขจัดความยากจนในชนบท  ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อเมืองเกษตรดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมและคุณภาพชีวิตดี ยกระดับการท่องเที่ยวสู่สากล ซึ่งพื้นที่ในการให้บริการวิชาการ ได้แก่ บ้านวังแดงใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ได้ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ และเป็ดไข่ เพื่อสร้างรายได้และทำกินในครัวเรือน แต่ยังไม่ครอบคลุมและยังมีความต้องการในการพัฒนาที่สำคัญๆ อีกหลายประการที่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้กับคนในพื้นที่เป้าหมาย    ดังนั้น

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรบ้านวังแดงใต้ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร Read More »

โครงการ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก หมู่ ๗ ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์     รหัสกิจกรรม ๖๕-๑๐๓-๔๑๑-๐๑-๐๑    ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ประเภทโครงการ เป้าหมายการพัฒนา 2. พื้นที่ดำเนินโครงการ    2.1 หมู่ ๗ ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ 3. ปัญหาของพื้นที่ประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 111  ครัวเรือน รายได้เฉลี่ยบุคคล  59,334 บาท/คน/ปี รายได้เฉลี่ยครัวเรือน 214,334 บาท/ครัวเรือน/ปี  และระดับความสุขมวลรวมชุมชน (GVH) เท่ากับ 4.96 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ พบว่ามีครัวเรือนที่ทำอาชีพการเกษตร 85 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 76.57

โครงการ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก Read More »

โครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนบ้านวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนบ้านวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร     รหัสกิจกรรม ๖๕-๑๐๕-๔๑๑-๐๑-๐๒    ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์           ประเภทโครงการ เป้าหมายการพัฒนา 2. พื้นที่ดำเนินโครงการ    บ้านวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 3. ปัญหาของพื้นที่พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ตำบลวังทับไทร จะเป็นดินลูกรังเหมาะกับการทำสวนผลไม้คือ มะม่วง และมะปราง        ( มะยงชิดพันธุ์ไข่ไก่) ซึ่งสามารถจัดทำ เป็นผลผลิตทางด้านการเกษตรให้กับชาวสวนตำบลวังทับไทร และพื้นที่ตำบลใกล้เคียงได้อย่างดี เพราะ นอกจากจะมีการจัดจำหน่ายผลผลิตดังกล่าวไปยังจังหวัดต่าง ๆ แล้ว ยังได้มีการจัดส่งออกต่างประเทศเป็นการนำรายได้เข้าสู่จังหวัดพิจิตร สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรควรต้องไขว่คว้าและช่วยเหลือตนเองในช่วงที่ผลผลิตมะม่วง-มะยงชิด ออกพร้อมๆกันในหลายจังหวัด นั่นก็คือการไลฟ์สดจากสวนของเกษตรกรโดยตรง เพื่อขายตรง-ส่งตรง ถึงมือผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นช่องทางที่เป็นการตลาดของชาวสวนเอง และสามารถกำหนดราคาของตนเองได้อีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาชาวสวนมะม่วง-มะยงชิดของ จ.พิจิตร ก็ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่กว้างไกล เพื่อความอยู่รอด

โครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนบ้านวังทับไทร หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร Read More »

โครงการ การสร้างคุณค่าและเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์อะโวคาโด ศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ การสร้างคุณค่าและเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์อะโวคาโด ศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์     รหัสกิจกรรม ๖๕-๑๐๕-๔๑๑-๐๑-๐๑    ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ปาณิสรา คงปัญญา    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์           ประเภทโครงการ เป้าหมายการพัฒนา 2. พื้นที่ดำเนินโครงการ    2.1 ศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไร่ทิพย์เสาวรส ตำบลหนองแม่นา อำเภอเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3. ปัญหาของพื้นที่    ปัจจุบันอะโวคาโดถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ ตลาด ต้องการสูง มีราคาแพง 50-60 บาท/กิโลกรัม อะโวคาโดเป็นพืชเพื่อสุขภาพที่ เปี่ยมไปด้วยประโยชน์ต่อร่างกาย อย่างมาก แรกเริ่มสำหรับตลาดในประเทศไทย พบว่า ผลอะโวคาโด เพิ่งจะได้รับความสนใจในการบริโภค โดยกลุ่มผู้รักสุขภาพทังหลาย ปัจจุบัน พบว่า ตลาดให้ความสนใจมากขึ้นตามลำดับ ทำให้อะโวคาโด กลายเป้นผลไม้ที่ มีความต้องการของตลาดสูงของตลาดในปัจจุบัน               การแปรรูปอะโวคาโดในปัจจุบันเริ่มจากการสกัดน้ำมัน และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกทั้ง ยังเป็นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ที่ดีให้เกษตรกรใน อ.เขาค้อ

โครงการ การสร้างคุณค่าและเพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์อะโวคาโด ศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองแม่นา อำเภอเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ Read More »

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร     รหัสกิจกรรม ๖๕-๑๐๔-๔๑๑-๐๑-๐๒    ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ สนใจ    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์           ประเภทโครงการ เป้าหมายการพัฒนา 2. พื้นที่ดำเนินโครงการ    หมู่ที่ 3 ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 3. ปัญหาของพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์น้อมนำพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยการดำเนินโครงการส่งเสริมความรัก สามัคคีของคนในชาติ ประจำปี 2565 และเนื่องด้วยจากรายงานสำรวจความต้องการในการับบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2564 โดยคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระบุว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความต้องการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคี และสร้างรายได้แก่ประชาชนในชุมชน อันเนื่องมาจากความรู้สึกไม่มั่นคงทางสังคม และการลดลงของรายได้ในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการเป็นอย่างดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้เลือกเป็นพื้นที่เป้าหมาย คือ หมู่ที่ 3 ตำบล บางมูลนาก

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร Read More »

โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคีของคนในชาติ บ้านวังร่อง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ ส่งเสริมความรัก สามัคคีของคนในชาติ บ้านวังร่อง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์     รหัสกิจกรรม ๖๕-๑๐๔-๔๑๑-๐๑-๐๑    ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ อานี    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์           ประเภทโครงการ เป้าหมายการพัฒนา 2. พื้นที่ดำเนินโครงการ    บ้านวังร่อง หมู่ที่ 5  ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์       3. ปัญหาของพื้นที่    ชุมชนตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความต้องการที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคี และสร้างรายได้แก่ประชาชนในชุมชน อันเนื่องมาจากความรู้สึกไม่มั่นคงทางสังคม และการลดลงของรายได้ในสถานการณ์ โควิด-19 โดยมีกิจกรรมที่ต้องการแก้ไขปัญหา ได้แก่ 1.  ต้องการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคี2.  การเพิ่มมูลค่า การสานตะกร้าจากไม้ไผ่ และการสานขันโตกจากหวาย3.  การเพิ่มมูลค่าจากผ้าพื้นถิ่นในการตัดเย็บชุดผ้าไทย 4. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย    4.1 พื้นที่เป้าหมาย

โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคีของคนในชาติ บ้านวังร่อง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ Read More »

โครงการ การพัฒนาระบบการจัดการกิจกรรมกีฬา นันทนาการและทักษะอาชีพในชุมชน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ การพัฒนาระบบการจัดการกิจกรรมกีฬา นันทนาการและทักษะอาชีพในชุมชน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์     รหัสกิจกรรม 65-102-411-01-02    ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์วิชญาพร อ่อนปุย    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประเภทโครงการ เป้าหมายการพัฒนา 2. พื้นที่ดำเนินโครงการ     1. โรงเรียนสร้างสุข (ผู้สูงวัย) ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์    2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 3. ปัญหาของพื้นที่               ในปีการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการ เสริมสร้างสุขภาพกีฬา นันทนาการ และอาชีพ ผู้สูงอายุในชุมชน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนสูงอายุ) โรงเรียนสร้างสุข (ผู้สูงวัย) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์จำนวนทั้งสิ้น 100 คน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีศักยภาพในการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุและสามารถ5ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการศึกษาสู่การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชน

โครงการ การพัฒนาระบบการจัดการกิจกรรมกีฬา นันทนาการและทักษะอาชีพในชุมชน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ Read More »

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนบ้านยางสามต้น โดยใช้บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน 1. โครงการ ส่งเสริมความรักสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนบ้านยางสามต้น โดยใช้บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)     รหัสกิจกรรม 65-102-411-01-01    ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แขก บุญมาทัน    หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์           ประเภทโครงการ           เป้าหมายการพัฒนา 2. พื้นที่ดำเนินโครงการ    หมู่ที่ 2 บ้านยางสามต้น ต.หนองพระ อ. วังทรายพูน จ. พิจิตร 3. ปัญหาของพื้นที่              บ้านยางสามต้นเป็นหมู่ที่ 2 ของต.หนองพระ อ. วังทรายพูน จ. พิจิตร อาชีพประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง สวนมะม่วง สวนมะนาว ปลูกแตงโม ปลูกพริก

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนบ้านยางสามต้น โดยใช้บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) Read More »