ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง

ขอเชิญบุคลากร ผู้ร่วมลงทะเบียนทุกท่าน
 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง

📆 ในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2566
ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารสำนักงานอธิการบดี

💟 โดยกิจกรรมนี้ได้รับความอนุเคราะห์ คณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณเศรษฐภูมิ บัวทองและคณะ

💚 ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วยนะคะ 😊🔖

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *